Kitaplar

İmanın Kıymeti ve Korunması

 Bu kitaptaki amacımız, akait veya kelam konuları çerçevesinde yer alan imanı ele almak değil, belki imanın daha çok birey bazında insana dünya ve ahirette kazandırdığı değer ve güzelliklerin bir kısmından bahsetmek ve onun korunması için her türlü fedakârlığa katlanmanın zaruretini anlatmaktır.

Aynı zamanda ona dayanarak, içimizde ve dışımızda iman davasına konan engelleri rahatlıkla aşmanın gerekliliğini vurgulamaktır.

Bu haliyle günceli de içine alarak sıcak sohbet havasıyla okuyucuyu sıkmadan düşündürmekte ve imanından dolayı şükre yöneltmektedir.

İlim Ve İktidar

İlmin değerinin kavranması, elde edilmesi ve başkalarına ulaştırılması İslam medeniyetinin en önemli meselesidir.

İslam toplumu, yüce yaratıcımızın şehadetiyle yeryüzünün en değerli, en hayırlı toplumudur. Bu değer ve hayırlılık, insanlığı İslam’a, yani sonsuz hayra davet etmelerinden kaynaklanmaktadır.

İlim Ve Özgürlük

Bu sistem İslam’ı yıkarak yerine oturdu. Onun yeniden canlanması ve ülkeye hâkim olması, sistemin en korktuğu durumdur. Bu yüzden İslam’ın adını “irtica” koyarak onu tamamen bitirmek için her zulmü denedi. Fakat bilmiyordu ki, onun sahibi Allah’tır ve o asla mağlup edilemez.

İşte bu zulümler yüzünden haklar ve özgürlüklere en fazla muhtaç alanlar, dini eğitim, öğretim ve yaşam alanlarıdır. Ülkemizin kalkınma ve uygarlık düzeyi de hiç kuşkusuz bu alanlardaki özgürlük mücadelesinin başarısıyla doğru orantılıdır. Hatta bu dünya çapında geçerlidir.

Neden mi?

İslam’da Devlet Ve Siyaset

İlahi vahyi alan Resulullah onu insanlara tebliğ ettiği kadar yorumlamış ve uygulamıştır da. O, devletinin başında bir devlet başkanıydı aynı zamanda.

Kur'an'da geçen devletin temel kurallarını bizzat uygulayarak gösteriyor, dünya durdukça devlet başkalarına aşılmaz örnekler sunuyordu.

Onun devletinde insanlar barışı, adaleti, emniyeti, hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını, din ve vicdan özgürlüğünü, eşitliği, katılımı, danışmayı, sosyal adaleti, kamu malının değerini, hazine ve vergiyi tanıyorlardı.

Alimin Önderliği

Bu kitap gerek ilim ve alimi tanıtıp sevdirmede, gerekse davet ve tebliğ sorumluluğunu sergilemede önemli bir kitaptır. Aynı zamanda bizim bu çağda içinde bulunduğumuz yığın yığın sorunlara da değiniyor ve çareler arıyor. Bu açılardan ilim taliplileri için önemli bir rehber kitaptı. 

Tasavvufun Anahtarı

Tasavvuf her zaman gündemde olmuştur. Onun kadar toplumla iç içe, doğrudan hayata yansıyan ve insan ilişkilerini etkileyen başka bir ilim dalı yoktur denebilir.

Bazı dostlarımızla aramızda şöyle bir konuşma geçti:

- Hocam tasavvuf üstüne kısa ve öz bir kitap yazsanız?

-Neden? Bu konuda bu kadar ilmî, edebî ve amelî kitaplar varken böyle bir çalışmaya ihtiyaç var mı?

Arş Gölgesi

Allah Teala mahşer yerinde bazı sevdiklerini arşının gölgesinde misafir edecektir.

Kimlerdir bu kıymetli insanlar?

Nasıl bir kalp, ruh ve ahlak üzeredirler?

Ne yaman bir mücahede ve cihatla bu makama layık görülmüşlerdir?

En önemlisi, bizim için de böyle bir imkan ve ve fırsat var mıdır?

Bunların farkında mıyız?

Bu soruların cevabı, ilginç anılar ve kıssalarla bu kitapta. Soluk soluğa zevkle okuyacağınız bir kitap...

İslam Sancısı

Geçen asır İslam medeniyetinin yıkılış asrı idi. İlmen yıkılış değildi belki, ama siyaseten yıkılıştı.

İslam devleti mağlub olmuş, müslüman halklar birbirine düşürülmüş, ırkçı­lık bünyede onulmaz yaralar açmış, müesseselerimiz bir bir tarihe karışmış... Hilafet yok, şeriat yok, medrese yok, tekke yok, vakıf yok olmuş.

Akif anlatıyor "Safahat"ında. Hayret ediyorum, nasıl kalbi çatlamadı onun? Nasıl dayandılar bu yı­kılışın karşısında? Bu yangının, bu harabelerin, bu mezaris- tanın karşısında? Onlara çok acıyor ve rahmet okuyorum.

İslamlaşma Bilinci

Konuşurken sık sık "şuurlu müslüman" kavramım kullanırız. Bir kısmını över, bir kısmını da "şuursuzlukla, "bilinçsizlik"le itham ederiz insanları. Bu fakirin kafasına takılmıştır. "Hadi anlat bakalım, şuurlu bir müslüman nasıl olur?" dense, acaba neler anlatacağız? Bu konuda yazılmış bazı kitapları hatırladım. Bunlar iyi bir müslümamn nasıl olması gerektiğini, müslümanın şahsiyet ve özelliklerini Kur’an ve sünnet çerçevesinde işliyorlardı. Sanırım telif ve tercime birçok eser sizin de gözünüzün önünden geçiyordur şimdi.

Bu Sistemden İslam’a

Bu sistem bunalttı bizi. Geçmişimiz gibi geleceğimizi de kararttı. Ahiretimize helaktan, azaptan başka bir şey ver­mediği gibi, lanet olsun, dünyamız adına da bir şey vermedi. Çoğu kafirlerden daha sefildir halimiz. Zira hiç olsun dünyaları mamur onların. Hiç olsun maddi bir refahları, kalkınmışlıkları var. Bu zalim sistem, onu da vermedi bize... İslamsızlıkla hem dünyamızdan olduk, hem ahiretimizden.

Sayfalar